Lokacije

BAR

Stara maslina i maslinjaci

Stara maslina na Mirovici predstavlja spomenik prirode koji je zakonom zaštićen 1963. godine. Stara je preko 2.000 godina i smatra se najstarijim stablom u Evropi. Obim stabla je 10m. Legenda govori da su se oko masline održavali skupovi zavađenih porodica i na tom mjestu dolazilo je do pomirenja.

Maslinjaci Područje Bara poznato je po maslinovim stablima čiji je broj preko 100.000 maslina, većina njih je stara preko 1.000 godina.

Zanimljivo je kazivanje o barskim maslinjacima – nijedan mladić nije mogao da se oženi ako predhodno ne zasadi određeni broj maslinovih mladica.

U Starom Baru je još 1927. godine postojala “uljara braće Marić” gdje se dnevno prerađivalo i do 20 tona maslina i proizvodilo poznato barsko ulje, koje se izvozilo za Ameriku, Francusku i Njemačku.

Akvadukt

Akvadukt se nalazi sa sjeverne strane Starog Bara. Izgrađen je u vrijeme Turaka (XVII vijek) i služio je da se u grad dovede voda sa izvorišta udaljenog oko 3 km. Konstrukcija se sastoji od 17 većih lukova različitih raspona, koji se oslanjaju na isto toliki broj masivnih stubova. Na gornjoj površini akvadukta formiran je kanal u koji su postavljene medjusobno povezane keramičke cijevi (prečnika oko 12 cm. i dužine 30 cm.). Gradjen je od lomljenog i grubo tesanog kamena. Sličan mostu, predstavlja impozantan spomenik, jedini te vrste u Crnoj Gori. Akvadukt je obnovljen poslije zemljotresa 1979. godine pa se i danas može staviti u funkciju.

Selo Godinje

Selo Godinje nalazi se u Crmnici, kraju čija je tradicija gajenja vinove loze i proizvodnje čuvenog Crmničkog vina duža od 500 godina. Danas je Godinje jedna od najočuvanijih ruralnih cjelina od istorijskog značaja.

Prvi pisani podaci vezani za Godinje datira¬ju još iz XIII vijeka, a u selu su još vidljivi tragovi boravka dinastije Balšica iz XV vijeka. Dominira tradicionalna arhitektura, kamene kuce s voltovima i konobama kao i objekti tipični za nekadašnji način života, kao što su gumna i mlinovi.

Kuče su zbijene i čine kompaktnu cjelinu koja podsječa na srednjevjekovna utvrdena naselja, sa puškarnicama na zidovima i zidovima debelim i do jednog metra. Sada su prilagođene modernim uslovima ži¬vota, ali su, u najvećem dijelu sačuvale stari ob¬lik i spoljašnji izgled i prava su poslastica za za¬ljubljenike u tradicionalnu arhitekturu, netaknutu prirodu i degustatore vrhunskog crmničkog vina.

Skadarsko jezero

Najveće na Balkanskom poluostrvu. Nalazi se na jugoistoku Crne Gore u kotlini koju od mora odvaja planina Rumija. Dužina jezera iznosi 50 km, a širina 14 km. Površina mu nije uvijek ista. U proljeće i jesen kada nivo vode poraste površina je oko 500 km2, dok je ljeti pri niskom vodostaju površina oko 350 km2. Jezero je granično sa Albanijom. Crnoj Gori pripada 63,2%. Obala je razuđena sa brojnim zalivima i živopisnim ribarskim naseljima. Na jezeru se nalazi veliki broj ostrva popularno nazvanih gorice. Nedaleko od Virpazara prema Krajini nalazi se veliki broj uvala sa pješčanim plažama od kojih je najpoznatija plaža Murići duga 560 m.

Jezero predstavlja poseban eko-sistem sa velikim procentom močvarnih zona. Ljeti jezero izgleda kao ogromna zelena livada sa mnoštvom rascvjetalih lokvanja i drugom barskom vegetacijom. U jezeru živi preko 40 vrsta riba (šaran, ukljeva, jegulja…) i poznato je po raznovrsnosti ptica koje žive oko jezera (270 vrsta). Neke od njih su ugrožene vrste (pelikan, orao, čaplja, gnjurac, šljuka).

Predstavlja poznato lovište. Iznad jezera se nalazi vidikovac sa kojeg se pruža jedinstven pogled na panoramu jezera sa pjeskovitim plažama, kestenovim šumama i razbacanim ostrvima.

Brodićima se organizuju izleti – krstarenja Skadarskim jezerom. Bogata flora i fauna, kulturno-istorijski spomenici, živopisna naselja, kao i prilika da se probaju domaći specijaliteti: šaran, ukljeva, loza, čuveno crmničko vino “vranac” predstavljaju poseban doživljaj. Osobenost Jezera je i “Kasoronja”, biljka sa jestivim plodom, koje ima samo na Jezeru.

Virpazar

Virpazar Naselje podignuto na ušću rijeka Crmnice i Orahovštice. Prvi put se pominje 1242. god. u povelji kralja Vladislava.
Bilo je važan trgovački centar. Od 1888. god. povezan je kolskim putem sa Barom, a od 1908. god. i željezničkom prugom uskog kolosjeka.
Virpazar je jedna od prvih poštanskih stanica u Crnoj Gori. U tom periodu je imao preko 20 trgovačkih i zanatskih radnji.
Na uzvišenju nad Virpazarom nalaze se ostaci tvrđave Besac, koju su sagradili Turci.
U njegovoj blizini je mjesto Mijele, gdje je iskopavanjem nađena velika praistorijska nekropola s grobnicama pokrivenim velikim kamenim pločama.
Danas je Virpazar poznato izletište i tranzitna stanica za krstarenje po Skadarskom jezeru.

Stari Bar

Stari Bar najveća urbana aglomeracija u ruševinama u Crnoj Gori. Nosilac je burne istorije i srednjevjekovnih civilizacija. Udaljen je oko 4 km. od današnjeg Bara. Smješten je na velikoj stijeni, sa tri strane zaštićen liticama, dok je duž zapadne strane obezbijeđen bedemima.U gradu se nalaze ostatci 240 zgrada u ruševinama, sa uskim krivudavim ulicama i nepravilnim trgovima. Objekti su zidani od tesanog kamena, na jedan ili više spratova.

Nekoliko objekata kao što su: amam, barutana, Sat-kula nastali su u tursko doba, kao i akvadukt kojim je Stari Bar snabdijevan pitkom vodom.

U gradu se nalazi i nekoliko ostataka sakralnih objekata iz srednjeg vijeka: crkva Sv. Teodore (kasnije crkva Sv. Đorđa), crkva Sv. Nikole (kasnije crkva Sv. Marka), crkva Sv. Venerande i crkva Sv. Katarine.

Položaj Starog Bara pruža priliku posjetiocima da sa zidina starih bedema dožive panoramu zelenog barskog polja, novog dijela grada, luke, otvorenog mora i masiva planine Rumije. Posebnu atrakciju Starog Bara predstavlja pjaca gdje prodavci obučeni u tradicionalne nošnje ovog kraja nude kupcima domaće proizvode kao što su: agrumi, masline, barsko maslinovo ulje, sir i razne domaće rukotvorine.

Izvor- T.O.Bar.

About the author

Relative Posts